ࡱ> v !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmwopqrstu}xyz{|~Root Entry FO@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocumentC Oh+'0 , 8 D P \hpxς?eRQ _\Lk Normal.dotSail2@@UeO@ :4@zN@jh\(}d0Microsoft Office Word ՜.+,D՜.+,` wykg8 (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.93390Tablen Data WpsCustomData PYKSKSC(( 8 ( c$h@  DN ?e^Oo`lQ_3uRtT{ YNb0bɋI{ɋBl{|3u 16. NNYtT{ YfN͑ Y3u 17. NNYtT{ YfNBlcOlQ_QHrir 18. NNYtT{ YfNBlL?e:gsQnxb͑eQwQ]SOo` 19. NNlQ_T{ YfNZQROo` N0 z^YtefN 1. ?e^Oo`lQ_3ucSVgbN_$NN ?e^Oo`lQ_3uc6eVgb t^,{ S 3uNY TbUSMO Ty ``OUSMO N t^ g eǏS_b3ue_T,g:gsQcQ N?e^Oo`lQ_3u 3uS Oo`0 ``OUSMO cNvPge g 0 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NAS Nagvĉ[ ,g:gsQ\N t^ g ew20*N]\OeQ\OQT{ Y Y^gT{ Y ,g:gsQ\OlJTw0Rtۏ^g5u݋ 0 3uN~{ T L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 2. ?e^Oo`lQ_3ueckJTwfN OJT020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3ueckJTwfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow %S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g `cNv?e^Oo`lQ_3u N&{T 0?e^Oo`lQ_agO 0,{NAS]Nagvĉ[ eck NRQ[ %3ulQ_vQ[ Nfnx ,g:gsQc[Tʑf eEQO9e 0?e^Oo`lQ_3ufN 0v^͑ecN %:\Nf eEQcNNf YpSN%YXbfPgeI{ %:\3ulQ_?e^Oo`vb__Bl eEQO9e 0?e^Oo`lQ_3ufN 0v^͑ecN0 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NASagvĉ[ `USMO (W t^ g eMReckvsQQ[0>g*geckv Ɖ:N>e_3u0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 3. ^gT{ YJTwfN OJT020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3u^gT{ YJTwfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 0 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NAS Nagvĉ[ ,g:gsQ\^gT{ Y ^gP NǏ20*N]\Oe0 a"[?e^Oo`lQ_]\Ovt㉌T/ec0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 4. _Bl,{ NeaJTwfN~,{ Ne OJT020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3u_Bl,{ NeaJTwfN ,{ NeY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R3uNY T/ Ty cNvsQN v?e^Oo`lQ_3u0 V3uN3ulQ_v?e^Oo`SmS``OUSMO vTlCgv 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NASNagvĉ[ s1\/f&TT3uNlQ_?e^Oo`fNb_Bla N6e0R,gJTw15*N]\OeQkXQv^V Y 0?e^Oo`lQ_3u_BlanxQ 0 O,g:gsQOnc 0?e^Oo`lQ_agO 0 gsQĉ[Yt0 T|0W@W ?ex T|5u݋ Ow 0 a"[?e^Oo`lQ_]\Ovt㉌T/ec0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e ?e^Oo`lQ_3u_BlanxQ L?e:gsQ Ty bbUSMO N t^ g e6e0R`O:gsQ 0?e^Oo`lQ_3u_Bl,{ NeaJTwfN 0 OJT020 0,{ S 0bbUSMO % TaT3uNcO?e^Oo`0 % Ta\O:SRYtTT3uNcO?e^Oo` vsQaPgeDTcf NNlQ_R v^fNbfSV 0 % N TaT3uNcO?e^Oo` vsQaPgeDTfNbf N TalQ_vSV 0 T|0W@W ?ex T|5u݋ Ow 0 YQN *NN~{W[/USMOvz t^ g e 5. _Bl,{ NeaJTwfN~3uN OJT020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3u_Bl,{ NeaJTwfN 3uNY Tb Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO %(W~%OQ% Ow%S_b% T,g:gsQcNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g ``OUSMO 3ulQ_v?e^Oo`SmS,{ NevTlCgv 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ASNag0,{ NASNag0,{ NAS Nagvĉ[ ,g:gsQN t^ g e_Bl,{ Nea _Bl,{ Nea@be N{(WT{ YgPQ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 6. ?e^Oo`O3ulQ_,{ NeJTwfN~,{ Ne OJT020 0,{ S ?e^Oo`O3ulQ_,{ NeJTwfN ,{ NeY TbUSMO Ty ,g:gsQ]N t^ g e6e0R``OUSMO V Yv 0?e^Oo`lQ_3u_BlanxQ 00~[g ,g:gsQ:N?e^Oo` NlQ_SO[lQqQ)Rv b͑'Yq_T 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ASNag0,{ NASNagvĉ[ ,g:gsQQ[NNlQ_ lQ_Q[DT0 Y[,gJTw N g SN(W6e0R,gJTwKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 a"[?e^Oo`lQ_]\Ovt㉌T/ec0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 7._BlaQqQ T6R\O:gsQ OJT020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3u_BlaQ _Bla:gsQ 3uNY T/USMO Ty T,g:gsQ3ulQ_v ?e^Oo` ~[g ?e^Oo`1u`OUSMOqQ T6R\O0 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NASVagvĉ[ s_Bl`OUSMOa (W6e0R,g_BlaQTxvzcQa N15*N]\OeQfNbV Y Y N TalQ_ft1u0>g*gV YvƉ:N TalQ_0 T|N T|5u݋ Ow 0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e N0[SOYtefN 1. NNlQ_T{ YfN][YlQ_ O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow %S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ``OUSMO 3ulQ_v ,g:gsQ]Ǐ?e^Oo`wQSOS^Q@W [YlQ_ `Lg0S09hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NASmQag,{N yvĉ[ sNJTw0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 2. NNlQ_T{ YfNT{ YVgb O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow %S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g ``OUSMO 3ulQ_v ,g:gsQNNlQ_ 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NASmQag,{N yvĉ[ ,g:gsQ\?e^Oo`cO~` YpSNDT 0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 3. NNlQ_T{ YfNяgQ[YlQ_ O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow %S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ``OUSMO 3ulQ_v ,g:gsQ\NяgQ;NRlQ_ `SǏ Sve_0_Te S09hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NASmQag,{N yvĉ[ sNJTw0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 4. NNlQ_T{ YfNV[y[{|AMQ O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g ``OUSMO 3ulQ_vOo`^\NV[y[ 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ASVag0,{ NASmQag,{ N yvĉ[ ,g:gsQQ[ NNlQ_0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 5. NNlQ_T{ YfNl_0L?elĉybk{|AMQ O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g ``OUSMO 3ulQ_vsQN v?e^Oo` 9hnc 0yr+Rl_0L?elĉ 0 T 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ASVag0,{ NASmQag,{ N yvĉ[ ,g:gsQQ[ NNlQ_0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 6. NNlQ_T{ YfN N[hQN3z[{|AMQ O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g ``OUSMO 3ulQ_v lQ_TSqSS%V[[hQ%lQqQ[hQ%~Nm[hQ%>yO3z[ 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ASVag0,{ NASmQag,{ N yvĉ[ ,g:gsQQ[ NNlQ_0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 7. NNlQ_T{ YfN,{ NeTlCgvOb{|AMQ O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 %``OUSMO 3ulQ_v mS%FUNy[%*NNy ~_Bl,{ NeaT[g ?e^Oo`lQ_TO_c[,{ NeTlCgv 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NASNag0 NASmQag,{ N yvĉ[ ,g:gsQQ[ NNlQ_0 %``OUSMO 3ulQ_v mS%FUNy[%*NNy ~_Bl,{ Nea ,{ Ne TalQ_0~[g 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NASNag0,{ NASmQag,{N yvĉ[ scO~` YpSNDT 0 %``OUSMO 3ulQ_v mS%FUNy[%*NNy ~_Bl,{ Nea ,{ Ne N TalQ_0~[g ,g:gsQ:N NlQ_SO[lQqQ)Rv b͑'Yq_T 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NASNag0,{ NASmQag,{N yvĉ[ Q[NNlQ_ scO~` YpSNDT 0 %``OUSMO 3ulQ_v mS%FUNy[%*NNy ~_Bl,{ Nea ,{ Ne TaRlQ_0~[g 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NASNag0,{ NASmQag,{N y0,{ NASNagvĉ[ s\O:SRYtT\SNlQ_vOo`cO~` YpSNDT 0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 8. NNlQ_T{ YfN N{|Q萋NROo` O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g ``OUSMO 3ulQ_v ^\N,g:gsQv%NN{t%TR{t%Q]\OAm z Oo` 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ASmQag,{N>k0,{ NASmQag,{ N yvĉ[ ,g:gsQQ[ NNlQ_0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 9. NNlQ_T{ YfNV{|Ǐ z'`Oo` O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g ``OUSMO 3ulQ_v ^\N,g:gsQ(We\LL?e{tLǏ z-Nb_bv%U_%Ǐ z?z%xFUOQ%:ybJT 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ASmQag,{N>k0,{ NASmQag,{ N yvĉ[ ,g:gsQQ[ NNlQ_0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 10. NNlQ_T{ YfNL?egblHhwS O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g ``OUSMO 3ulQ_v ^\N,g:gsQ(We\LL?e{tLǏ z-Nb_bvL?egblHhwSOo` 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ASmQag,{N>k0,{ NASmQag,{ N yvĉ[ ,g:gsQQ[ NNlQ_0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 11. NNlQ_T{ YfNL?eg⋋Ny O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g ``OUSMO 3ulQ_v ^\N]FU0 NRN{vDeI{Oo` % gsQl_0L?elĉ%yr+Rl_0L?elĉ Ty[Oo`vS gyr+Rĉ[09hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NASmQag,{N yvĉ[ `Ogq% gsQl_0L?elĉ%yr+Rl_0L?elĉ Tyvĉ[Rt0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 12. elcOT{ YfN,g:gsQ NccvsQ?e^Oo` O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~h"}g~b ``OUSMO 3ulQ_v NX[(W 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NASmQag,{V yvĉ[ sNJTw0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g ``OUSMO 3ulQ_v ,,g:gsQ Ncc0ncRek$Re :gsQ Ty SccvsQOo` 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NASmQag,{N yvĉ[ ^``OUSMO OlTvsQUSMON㉷SOo` T|0W@W T|5u݋ 0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 13. elcOT{ YfNl gsbOo`SL6R\O O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g ``OUSMO 3ulQ_v N/f,g:gsQ]6R\ObSv?e^Oo` ,g:gsQ[s g?e^Oo`ۏLR]0Rg 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NASkQagvĉ[ ,g:gsQ NNcO0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 14. elcOT{ YfNeckT3uQ[N Nfnx O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00,g:gsQNN t^ g ew``OUSMO eck ``OUSMO N t^ g ecNeckPge0 ~[g eckTN Nfnx ,g:gsQelcO0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 15. NNYtT{ YfNO0>Nb0bɋI{ɋBl{|3u O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g ``OUSMO cNv v?e^Oo`lQ_3u ^\N %O %bɋ %>NbNy 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NAS]Nag,{N>kvĉ[ ,g:gsQ N\O:N?e^Oo`lQ_3uYt0``OUSMO SNǏ%O%v^ nScQ0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 16. NNYtT{ YfN͑ Y3u O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g ``OUSMO cNv v?e^Oo`lQ_3u ,g:gsQ]N t^ g e\OQ 0?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 0 O Y020 0,{ S 09hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NASmQag,{mQ yvĉ[ ,g:gsQ NN͑ YYt0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 17. NNYtT{ YfNBlcOlQ_QHrir O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g ``OUSMO cNv v?e^Oo`lQ_3u Bl,g:gsQcO%?e^lQb%b R%fNM| 9hnc 0?e^Oo`lQ_agO 0,{ NAS]Nag,{N>kvĉ[ ``OUSMO SNǏ _ S0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 18. NNYtT{ YfNBlL?e:gsQnxb͑eQwQ]SOo` O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ~[g ``OUSMO cNv v?e^Oo`lQ_3u Bl,g:gsQ%nx%͑eQwQ``OUSMO ]SvOo` ,g:gsQ NNYt0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e 19. NNlQ_T{ YfNZQROo` O Y020 0,{ S ?e^Oo`lQ_3uT{ YfN 3uNY TbUSMO Ty ,g:gsQN t^ g e6e0R``OUSMO Ǐ%(W~%OQ% Ow%S_b% cNv 0?e^Oo`lQ_3ufN 00 ``OUSMO 3ulQ_v (u 0-NVqQNZQZQRlQ_agOՋL 0 ,g:gsQ NNlQ_ yrdkJTw0 Y[,gT{ Y N g SN(W6e0R,gT{ YKNew60eQT Nl?e^b 3uL?e Y b(W6*NgQT NllbcwL?eɋ0 L?e:gsQ Ty pSz t^ g e  PAGE 40  PAGE 39 (*,<>\^~ 8 : J L n p  > @ p r  F H z | o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o( OJPJo( OJPJo(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o( OJPJo( OJPJo(o(o(o(o(5 6 8 x z   . 0 > F H L N R p v &(@xz (*.0o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(>*o(>*o(>*o(o(o(o(>*o(>*o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(204&048<>@Z\xzVXpDF|@o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(5|~"&(*,JLNjlt~@Bfhjlxzo(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(@o(@o( >*@o(@o( >*@o(@o( >*@o( >*@o(1z &(08:>@Dh >Fdfho(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(5PXbfjnTV`~,.0VXZblo(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(4lptxz|~:<&(02BDFvxz¾o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(4>Lbd 46`pL N V o(o(o(o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(4V p | !!(!*!,!4!>!B!F!J!L!N!d!f!!!!!!!!!!!""">"""""#o(>*o(o(o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(3# #.#<#R#T#V#X#d#f#n#p#################$$$$$$"$T$`$~$$$$0%2%b%j%v%~%%%%%%%o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(4%%%%%%%%& &"&*&4&8&<&@&B&D&Z&\&x&z&&&&&&&&&&&'4'V'x'''''( (,(:(P(R(T(V(d(f(n(p((o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(4((((((((((((((((() ))))$)&),)\)h))) * *<*D*P*X*z*************++ +++>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(4++ +"+$+&+<+>+@+\+^+f+p+r+x+z+++++++",2,P,,,,,,,--2-4-6-8-F-H-P-R-b-d-f--------->*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(3----------.. . ..B.N.l.n...D/F/v/|/////////////00080:0<0D0N0R0V0Z0\0^0`0v0x0¾o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(4x0z0000000000011.1X1222H2223,3 4 4$4N455L5R5^5f555555555555556 6 666o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(36"6&6*6,6.606F6H6J6f6h6p6z6|6666666672777778808>8T8V8X8Z8h8j8r8t8888888888888o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(3888888 999 9"9(9*909`9l99999::::::::;;;;&;(;0;2;D;F;l;n;p;x;;;;;;;;;;;;o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(4;;;;;;;;<*<H<J<h<<(=*=Z=`=l=t==============>>> >*>.>2>6>8>:>P>R>n>p>x>>>>>o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(3>>>>>> ?8?p???@@@F@L@X@`@@@@@@@@@@@@@@ AAAA"A&A*A.A0A2A4AJALAhAjAAAAAAA>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(3AAAAABB(BJBBBBBBBCC$C&C(C*C8C:CBCDCTCVCXCZCbClCpCtCxCzC|C~CCCCCCCCCCCCC$D0DNDPDo(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(4PDnDD*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(@o(@o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(3ZGxGzGGGFHHHxHHHHHHHHHHHHHH I II>I@IBIJITIXI\I`IbIdIfI|I~IIIIIIIIIII JJ@JJJLJRJ¾>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(o(o(4RJTJZJJJJJJJJJJJKKK"KDKRKhKjKlKnK|K~KKKKKKKKKKKKKKKKKLL.L0LLLNLVL`LbLhLjLpL>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(4pLLLLLLMMMMNNN:NHN^N`NbNdNrNtN|N~NNNNNNNNNNNNNNNNNOO.O0O8OBODOJOLOROOO>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(@o(@o( >*@o(@o(o(o(>*o(o(2OOOOOP P"P&P(P,PNPVP`PdPhPlPPPPPQQ*Q8QNQPQRQTQbQdQlQnQ~QQQQQQQQQQQQſ~zxtro(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(@o(@o( >*@o(@o( >*@o(@o( >*@o(@o( >*@o(@o( >*@o(@o( >*@o(@o( >*@o(@o(o(o(,QQQQQ R R(R*R2RRDRFRLR|RRRRRRrSSSSSSSSTT$T&T(T*T8T:TBTDTTTVTXTTTTTTTTTTTTo(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(4TTTTTUUU&U(U.U0U6UfUrUUUUU6V8VhVpV|VVVVVVVVVVVVVVV W"W$W,W6W:W>WBWDWFWHW^W`W|W~WWo(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(o(o(5WWWWWWWWWWXX0XXXXXXXXXYY,Y.Y0Y2Y@YBYJYLY\Y^Y`YbYfYhYtYvYzY|YYYYYYYYYYYo(UmHsHnHtHUUo(o(o(UmHsHnHtHUUo(o(o(o(o(o(o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(>*o(o(o(1YYYYYo( B*phB*phOJ PJ QJ o(B*phOJPJo(*,>^ : L p @ r @&@&d #c&'XD'YD #c&` H | 8 z  0 dd`da$$ #c&'XD'YD #c&@& VD^WDL` (z @a$$`d`WDx`x a$$UD] a$$UD,], a$$UD]ddd`dd`dd`@\zXF~|a$$`UD]``d` dWDX`X dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`x dWDx`xd` #c&'XD'YD #c& *,LNlBhj~r `UD]WDx`xWDx`x` `UD] #c&'XD'YD #c&a$$v`v a$$4$v`v `UD] WDx`xUD]a$$`UD]a$$`UD,], jlz (|q d0WDx`x d0WDx`x d0WDx`xd0` #c&'XD'YD #c&a$$``WDx`xa$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD] `UD] hzWDx`xWDx`x`` #c&'XD'YD #c&`a$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]`` d0WDx`x d0WDx`x V.XZ|~}{ #c&'XD'YD #c&`a$$``WDx`xa$$`UD,],a$$`UDx]xa$$`UD]``WDx`xWDx`xWDx`x<(2Dxzy` #c&'XD'YD #c&`a$$``WDx`xa$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]``WDx`xWDx`x`d`a$$``WDx`xa$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]``WDx`xWDx`xWDx`x` 6N !*!{WDx`x@&a$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]``WDx`xWDx`xWDx`xWDx`x`` #c&'XD'YD #c&*!,!N!f!!""T#V#X#f#p###|WDx`xa$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]``WDx`xWDx`xWDx`x` #c&'XD'YD #c& a$$4$`` ####$$2%%%%%%% &v WDx`xUD]a$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]``WDx`xWDx`xWDx`x` #c&'XD'YD #c& a$$4$`` &"&D&\&z&&'R(T(V(f(p(((~vWDx`xa$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]``WDx`xWDx`xWDx`x` #c&'XD'YD #c& a$$4$` `UD] (((((( )) ******+zWDx`xa$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]`WDx`xWDx`xWDx`x` #c&'XD'YD #c&` a$$4$``++$+&+>+@+^++,4-6-8-H-R-a$$`UD,],a$$`UD]``WDx`xWDx`xWDx`x`` #c&'XD'YD #c&` a$$4$`` R-d--------n.F/////ya$$`UD]``WDx`xWDx`xWDx`x`` #c&'XD'YD #c&` a$$4$`` WDx`xUD]a$$`UD]//0:0<0^0`0x0z00122 4wWDx`xWDx`xWDx`xWDx`x`d` #c&'XD'YD #c&` a$$4$``a$$WDx`xUD]a$$`UD]a$$`UD,], 45555555 6 6.606H6J6~` #c&'XD'YD #c&` a$$4$``WDx`xa$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]``WDx`xWDx`x J6h667V8X8Z8j8t888888` a$$4$`` WDx`xUD]a$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]``WDx`xWDx`xWDx`x` 88899:;;;(;2;F;n;p;`WDx`xa$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]``WDx`xWDx`xWDx`x`` #c&'XD'YD #c& p;;;;;;J<*=======~a$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]``WDx`xWDx`xWDx`x`` #c&'XD'YD #c&` a$$4$` =>>:>R>p>>@@@@@@a$$`UD,],a$$`UD]`` d0WDx`x d0WDx`x d0WDx`xd0` #c&'XD'YD #c& a$$4$``WDx`x @@AA2A4ALAjAABB&C(C*C:C|a$$`UD]``WDx`xWDx`xWDx`x`` #c&'XD'YD #c&d` a$$4$``WDx`xa$$`UD]:CDCVCXC|C~CCCCPDEFF F0Fya$$`UD]``WDx`xWDx`xWDx`x`` #c&'XD'YD #c&`a$$``a$$`UD]a$$`UD,],0F:FLFFFFFFFFzGHHHHHy``WDx`xWDx`xWDx`x`` #c&'XD'YD #c&` a$$4$`` WDx`xUD]a$$`UD]a$$`UD,],HHH I@IBIdIfI~IIIJJjK~vWDx`xWDx`xWDx`x`` #c&'XD'YD #c&` a$$4$`` WDx`xUD]a$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD] jKlKnK~KKKKKKKL0LNLL}WDx`x`` #c&'XD'YD #c&d` a$$4$``WDx`xa$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]`` LM`NbNdNtN~NNNNNNNO{u` #c&'XD'YD #c&d` a$$4$`` WDx`xUD]a$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]``WDx`xWD``` O0OOPPQRQTQdQnQQQQQQ` a$$4$`` WDx`xUD]a$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]``WDx`xWD```WDx`x` & 6666666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p`@`cke"dNa$$G$8$7$1$p`pCJ PJhmH sH nHtH_HR@Rh 1$dBTXDJYD1$$$@& CJ,5KH,J@Jh 2a$$1$$$@&` OJPJQJJ@RJh 3$dXDYD1$$$@&5$A@$؞k=W[SONi@NnfhAPDZGRJpLOQTWYY-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHI @j*!# &(+R-/ 4J68p;=@:C0FHjKLOQTVBYYYJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkl( Gz Times New Roman-([SO[D eckўSO_GBKArial Unicode MS;Wingdings[D eckN[_GBKArial Unicode MS3$ .[x @Arial-4 |8wiSO;Il{'Y[e[SO[D eckwiSO_GBKArial Unicode MS]D eck\h[_GBKArial Unicode MS94 Il{ўSO[SOς?eRQ _\LkSail!QQ R*RRS&T(T*T:TDTVTTTz` VD^WD<`a$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]``WDx`xWDx`xWDx`x`` #c&'XD'YD #c& TTTTTUU8VVVVVVV~a$$`UD]a$$`UD,],a$$`UD]``WDx`xWDx`xWDx`x`` #c&'XD'YD #c&` a$$4$` V"W$WFWHW`W~WWXX.Y0Y2YBYva$$`UD]`` d0WDx`x d0WDx`x d0WDx`xd0`d` #c&'XD'YD #c&d` a$$4$`` WDx`xUD] BYLY^Y`YbYYYYYYYYY}{n d^]da$$ da$$x 9r a$$VDd@^@UDd@]@ 9r 9r a$$VDd@^@UDd@]@ 9r `UD] `UD]a$$`UD]a$$`UD,], YYYY `UD]A0P. A!#"$%2P0p1N 0Qh"G"GR}d0(g!\&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[;'M)?'*2o2("%'*d <Zs>z0( * 3 ? (!!@